"Up In Smoke," ENTREE Fridays at Poppy Nightclub - 5.18.18