"In The Zone," ENTREE Fridays at Poppy Nightclub - 3.23.18